Ochrona danych osobowych

/ Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Witamy na stronie kraftds.com spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "KRAFT Deckensysteme Ukraina" (zwanej dalej "Kraft").

Prosimy o uważne zapoznanie się z Polityką Prywatności serwisu kraftds.pl.

TERMINY PODSTAWOWE

Dane osobowe - wszelkie informacje, które odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do podmiotu danych osobowych i umożliwiają jego identyfikację;

Podmiot danych osobowych - zdefiniowana osoba fizyczna, użytkownik serwisu kraftds.com, który jest jedynym właścicielem należących do niego danych osobowych;

Przetwarzanie danych osobowych - jakiekolwiek działanie (operacja) lub zestaw działań (operacji), dokonywanych z zastosowaniem lub bez zastosowania automatyzacji z danymi osobowymi, w tym zbieranie, utrwalanie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizowanie, modyfikowanie), pobieranie, wykorzystywanie, przekazywanie (rozpowszechnianie, udostępnianie), anonimizowanie, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych;

Operator Danych Osobowych - osoba prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Kraft Dekensystem Ukraina", kod identyfikacyjny 38266543, zarejestrowana pod adresem: 3-A Kollektornaya St., Kijów, 02121, Ukraina (dalej - "Kraft"): organizuje i przetwarza dane osobowe, jak również określa cel przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych do przetwarzania, transakcje, wykonywane z wykorzystaniem danych osobowych.

POLITYKA I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka prywatności jest publicznie dostępnym dokumentem stworzonym w celu bezpośredniego informowania podmiotów danych osobowych, a także osób zaangażowanych w przetwarzanie tych danych, o przestrzeganiu przez Kraft przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie w następujących przypadkach:

 • PODCZAS KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ KRAFTDS.PL ORAZ PODCZAS KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH W KRAFTDS.PL, W TYM BEZ DOKONYWANIA REJESTRACJI NA KRAFTDS.PL;
 • PRZY DOKONYWANIU REJESTRACJI NA KRAFTDS.PL, A TAKŻE PRZY DOKONYWANIU LOGOWANIA NA KRAFTDS.PL ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH;

Kraft prosi użytkownika o uważne zapoznanie się z Ogólnymi warunkami korzystania z serwisu kraftds.com, które zawierają niezbędne informacje na temat systemów ochrony prywatności i bezpieczeństwa stosowanych w tej witrynie.

Kraft, jako operator danych osobowych, działa zgodnie z zasadami określonymi przez prawo, zapewniając ochronę praw i wolności człowieka przy przetwarzaniu danych osobowych użytkownika kraftds.pl.

Kraft nie przetwarza danych osobowych niezgodnie z celem zbierania danych osobowych oraz gwarantuje użytkownikowi możliwość skorzystania z prawa do usunięcia i wyjaśnienia niepełnych lub nieprawidłowych danych osobowych.
Kraft nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe lub inne dane przekazywane przez użytkownika kraftds.pl osobom trzecim.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Polityki Prywatności, użytkownik może skontaktować się z firmą Kraft za pośrednictwem poczty elektronicznej w sekcji Kontakt.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kierując się przepisami o ochronie danych osobowych, firma Kraft przetwarza dane osobowe użytkownika kraftds.pl ściśle zgodnie z celem wykorzystania przez użytkownika kraftds.pl i jego usług.

Kraft w szczególności przetwarza dane osobowe w następujących przypadkach:

 1. PRZY REJESTRACJI I KORZYSTANIU Z USŁUG OFEROWANYCH NA KRAFTDS.PL, TAKICH JAK BIULETYNY I NEWSLETTERY.
 2. W PRZYPADKU ZAPYTAŃ TECHNICZNYCH LUB HANDLOWYCH: W PRZYPADKU KONTAKTU Z OBSŁUGĄ POSPRZEDAŻOWĄ KRAFT PRZEPROWADZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU DOSTARCZENIA NIEZBĘDNYCH INFORMACJI DO OBSŁUGI STRONY INTERNETOWEJ; W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z USŁUG OBSŁUGI KLIENTA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ODBYWA SIĘ ŚCIŚLE W CELU REALIZACJI ZAPYTANIA UŻYTKOWNIKA.
 3. PRZY PRZETWARZANIU ŻĄDANIA OSOBY, KTÓRA WYRAZIŁA CHĘĆ UBIEGANIA SIĘ O JEDNO ZE STANOWISK W KRAFTDS.PL, POPRZEZ PRZESŁANIE SWOJEGO CV LUB WYPEŁNIENIE FORMULARZA NA STRONIE INTERNETOWEJ KRAFTDS.PL.

Dane osobowe mogą być wykorzystywane w innych operacjach przetwarzania danych osobowych nieprzewidzianych powyżej, ale ściśle w granicach określonych celów zbierania danych osobowych.

METODY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika kraftds.com odbywa się przez firmę "Kraft" za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych.

Firma "Kraft" przetwarza dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, w celu wysyłania wiadomości o nowych inicjatywach handlowych związanych wyłącznie z działalnością i usługami tej witryny, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, za pośrednictwem komunikatorów (messengerów), telefonicznie ( SMS-y, rozmowy telefoniczne), wyłącznie po uzyskaniu zgody osoby, której dane dotyczą.

Kraft zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich kont użytkowników kraftds.com i powiązanych informacji, jeśli:

 1. ICH TREŚĆ JEST NIEZGODNA Z PRAWEM LUB SZKODLIWA DLA WIZERUNKU FIRMY "KRAFT" I/LUB JEJ PRODUKTÓW LUB OSÓB TRZECICH;
 2. TREŚCI PROMUJĄ DZIAŁANIA NIELEGALNE LUB ZNIESŁAWIAJĄCE;
 3. TREŚCI MAJĄ CHARAKTER PORNOGRAFICZNY;
 4. TREŚCI PROPAGUJĄCE PRZEMOC LUB DYSKRYMINACJĘ RASOWĄ, SEKSUALNĄ LUB RELIGIJNĄ.

Dane osobowe użytkownika kraftds.pl są przechowywane przez firmę "Kraft" do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą.

W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, chce, aby Kraft zakończył przetwarzanie jej danych osobowych lub zaktualizował te dane, może skontaktować się z firmą "Kraft" telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w sekcji Kontakt.

Firma "Kraft" może przetwarzać dane osobowe każdej osoby, która wyraziła chęć ubiegania się o jedno z wolnych miejsc pracy w firmie "Kraft" i złożyła swoje CV w sekcji " Oferty pracy" lub wypełniła formularz zgłoszeniowy na stronie kraftds.com.

W tej części każdy użytkownik kraftds.com może podać swoje dane w celach związanych z możliwościami zawodowymi w firmie "Kraft". Firma "Kraft" przetwarza takie dane wyłącznie w wyżej wymienionych celach i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Firma "Kraft" w żadnym wypadku nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim.

Fima "Kraft" będzie przetwarzała dane osobowe osób trzecich zainteresowanych nawiązaniem relacji biznesowych z firmą Kraft wyłącznie w tym celu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

Dane osobowe użytkownika kraftds.pl nie będą udostępniane osobom trzecim w celach nie przewidzianych prawem i nie wskazanych w deklarowanych celach przetwarzania informacji bez uprzedniej zgody osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione na oficjalne żądanie policji lub innym właściwym organom zgodnie z przepisami obowiązującego prawa (np. w przypadku konieczności udzielenia przez firmę "KRAFT" pomocy w zapobieganiu oszustwom na stronie kraftds.pl). W takich przypadkach nie jest wymagana odrębna zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe nie są ujawniane, rozpowszechniane ani przekazywane osobom trzecim bez uprzedniego poinformowania osób, których dane dotyczą, o takim ujawnieniu, rozpowszechnieniu lub przekazaniu bez ich zgody (jeżeli konieczność uzyskania takiej zgody wynika z obowiązujących przepisów prawa).

Aby uzyskać pełną listę osób upoważnionych, które mają dostęp do danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z firmą "Kraft" telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w sekcji Kontakt.

OBOWIĄZKOWY LUB NIEOBOWIĄZKOWY CHARAKTER PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH FIRMIE "KRAFT".

Podane przez użytkownika dane osobowe (w szczególności imię i nazwisko, adres rozliczeniowy i adres dostawy, numer telefonu) są niezbędne do świadczenia usług oferowanych na niniejszej stronie internetowej na żądanie osoby, której dane dotyczą, jak również gdy dane osobowe są niezbędne do wypełnienia obowiązków nałożonych przez obowiązujące prawo.

Odmowa podania przez użytkownika danych osobowych oznaczonych na marginesie * jako obowiązkowe może skutkować brakiem możliwości świadczenia przez firmę "Kraft" usług oferowanych na stronie kraftds.pl.

PRAWA PODMIOTU DANYCH

Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie uzyskać od firmy "Kraft" informacje związane z przetwarzaniem jej danych osobowych, w tym zawierające:

 1. POTWIERDZENIE FAKTU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FIRMĘ "KRAFT";
 2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH;
 3. CELE I METODY WYKORZYSTYWANE PRZEZ FIRMĘ "KRAFT" DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH;
 4. NAZWA I LOKALIZACJA FIRMY "KRAFT";
 5. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE DANEGO PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH, ICH ŹRÓDŁO;
 6. WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, W TYM WARUNKI ICH PRZECHOWYWANIA;
 7. PROCEDURĘ DOCHODZENIA SWOICH PRAW PRZEZ OSOBĘ, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ;
 8. INFORMACJE O DOKONANYM LUB DOMNIEMANYM TRANSGRANICZNYM PRZEKAZIE DANYCH;
 9. INNE INFORMACJE PRZEWIDZIANE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

W celu uzyskania powyższych informacji osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z firmą "Kraft" telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w sekcji "Kontakt".

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie zażądać od firmy "Kraft" samodzielnego wykonania lub wykonania następujących czynności:

 1. DO WYJAŚNIENIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, DO ICH ZABLOKOWANIA LUB ZNISZCZENIA, JEŻELI DANE OSOBOWE SĄ NIEKOMPLETNE, NIEAKTUALNE, NIEDOKŁADNE, UZYSKANE W SPOSÓB NIEZGODNY Z PRAWEM LUB NIEPOTRZEBNE DO OSIĄGNIĘCIA PODANEGO CELU PRZETWARZANIA, A TAKŻE DO PODJĘCIA USTAWOWYCH ŚRODKÓW OCHRONY SWOICH PRAW;
 2. Z UZASADNIONYCH PRZYCZYN WNIEŚĆ SPRZECIW, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH, NAWET JEŚLI DOTYCZY TO CELÓW, DLA KTÓRYCH DANE ZOSTAŁY ZEBRANE;
 3. WNIEŚĆ SPRZECIW, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY REKLAMY LUB MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, BADANIA RYNKU, WYKORZYSTANIA W CELU PRZESYŁANIA KOMERCYJNYCH MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH.

Osoba, której dane dotyczą, może swobodnie i w dowolnym momencie skorzystać ze swoich praw, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującym prawem, a także może skontaktować się z firmą "Kraft" za pośrednictwem poczty elektronicznej w sekcji Kontakt.

ZGODA I ODMOWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Firma "Kraft" przetwarza dane osobowe wyłącznie po uzyskaniu dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą.

Odrębna, uprzednia zgoda będzie wymagana na przesyłanie materiałów reklamowych, materiałów marketingu bezpośredniego lub innych przekazów informacji handlowych w związku z usługami świadczonymi przezfrirmę "Kraft", w tym za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, systemów komunikatorów internetowych (komunikatorów), telefonicznie (rozmowy, wiadomości tekstowe) takich jak biuletyny i newslettery.

Firma "Kraft" zwraca uwagę użytkownika na fakt, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zgoda osoby, której dane dotyczą, nie jest wymagana, a firma "Kraft" może przetwarzać dane osobowe użytkownika kraftds.pl bez takiej zgody w przypadkach, gdy takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie "Kraft" lub w przypadku żądania korzystania z określonych usług za pośrednictwem kraftds.pl).

W każdym przypadku użytkownik ma prawo do rezygnacji w dowolnym momencie z otrzymywania komunikatów marketingowych związanych z niektórymi wykorzystywanymi usługami (np. biuletynów lub newsletterów).

WERSJA APLIKACJI MOBILNEJ NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

Gdy korzystasz z wersji naszej strony internetowej w postaci aplikacji mobilnej, firma "Kraft" będzie mogła również:

 1. A) PO UZYSKANIU TWOJEJ PEŁNEJ ZGODY, ZBIERAĆ TWOJE DANE OSOBOWE W RAMACH DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH W CELU WYSŁANIA NA TWOJE URZĄDZENIE POWIADOMIENIA TYPU POP-UP (POWIADOMIENIA PUSH). W KAŻDEJ CHWILI BĘDZIESZ MÓGŁ WYŁĄCZYĆ POWIADOMIENIA PUSH, ZMIENIAJĄC USTAWIENIA NA SWOIM URZĄDZENIU MOBILNYM.
  b) Za Twoją pełną zgodą, automatycznie zbierać informacje, takie jak dane dotyczące Twojego trafiku i korzystania z aplikacji mobilnej lub Twój adres IP, w celu ulepszenia naszej oferty produktów i usług.
POWIADOMIENIA TYPU PUSH

W zależności od urządzenia, z którego przeglądasz strony, możesz otrzymywać (na podstawie Twojej zgody) powiadomienia pop-up o naszych nowościach, ofertach, innowacjach.

Możesz wyłączyć powiadomienia korzystając z ustawień używanego urządzenia / platformy / przeglądarki.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Firma Kraft podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, przypadkowej utracie, modyfikacji, a także przed wszelkimi innymi bezprawnymi formami przetwarzania danych osobowych, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Jednakże firma "Kraft" nie może zagwarantować, że środki bezpieczeństwa podjęte w celu ochrony strony internetowej oraz transmisji danych i informacji na kraftds.pl zapobiegną lub wyeliminują ryzyko nieautoryzowanego dostępu lub utraty danych.

W celu zminimalizowania ewentualnych zagrożeń zaleca się, aby użytkownik kraftds.pl dodatkowo wyposażył swoje urządzenie komputerowe w oprogramowanie chroniące transmisję i odbiór danych w sieci (np. aktualny system antywirusowy) oraz upewnił się, że jego dostawca usług internetowych podjął wystarczające środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych w sieci (np. poprzez zastosowanie zapór sieciowych i filtrów antyspamowych).

PLIKI COOKIE

Strona internetowa kraftds.pl wykorzystuje systemy automatycznego zbierania danych, takie jak pliki cookies.

Plik cookie to zestaw informacji przekazywanych przez serwer do przeglądarki i urządzenia użytkownika.

W ten sposób automatycznie zbierane są adresy IP użytkownika oraz inne informacje dotyczące ruchu danych do użytkownika lub zwyczajów przeglądania strony przez użytkownika podczas przeglądania strony kraftds.pl.

Dane te są przetwarzane zbiorczo i anonimowo w celach biznesowych, dlatego pliki cookies nie zawierają informacji o danych osobowych, ale umożliwiają powiązanie użytkownika z jego danymi osobowymi zgłoszonymi przez niego w serwisie kraftds.pl.

Dane te są gromadzone bezpośrednio i automatycznie przez stronę internetową podczas nawigacji za pomocą plików cookies w ramach funkcji operacyjnych i nie są wykorzystywane do identyfikacji podmiotów danych osobowych.

Pliki cookies stron trzecich umożliwiają użytkownikowi składanie ofert handlowych firmie "Kraft", zamieszczonych na stronach internetowych partnerów. Informacje uzyskane z plików cookie stron trzecich nie są kontrolowane przez firmę "Kraft" i znajdują się pod kontrolą stron trzecich.

Pliki cookie mediów społecznościowych umożliwiają interakcje pomiędzy mediami społecznościowymi a użytkownikiem kraftds.pl.

Pliki cookie są przechowywane na serwerach firmy "Kraft" i nikt nie ma dostępu do informacji w nich zawartych. Informacje zbierane przez pliki cookies są przetwarzane przez firmę "Kraft" w sposób zagregowany i bezosobowy w celu optymalizacji usług i strony internetowej zgodnie z potrzebami i preferencjami użytkownika.

Jak wiadomo, każda przeglądarka ma opcję usuwania plików cookies po każdej sesji. Instrukcje dotyczące przeprowadzenia takiej operacji usunięcia znajdują się w sekcji "Ustawienia" każdej przeglądarki. Jeżeli Podmiot danych chce usunąć plik cookie, może odwołać się do instrukcji usuwania zawartych w instrukcji pomocy używanej przeglądarki internetowej.

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Witryna kraftds.pl zawiera łącza do innych witryn, które mogą nie być powiązane z kraftds.pl ani z firmą "Kraft".

Firma "Kraft" nie ma kontroli i nie monitoruje takich witryn ani ich zawartości.

Firma "Kraft" nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn i/lub za przyjęte przez nie zasady dotyczące prywatności danych osobowych oraz przetwarzania danych osobowych podczas odwiedzania takich witryn.

Firma "Kraft" prosi o zachowanie ostrożności przy wchodzeniu na te strony za pośrednictwem łączy umieszczonych na stronie kraftds.com oraz o dokładne zapoznanie się z odpowiednimi warunkami Polityki prywatności. Polityka Prywatności kraftds.pl nie dotyczy stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie.

Linki do innych stron internetowych znajdują się na stronie kraftds.pl wyłącznie w celu ułatwienia użytkownikom lokalizowania i przeglądania stron w Internecie oraz korzystania z innych linków do stron w Internecie. Udostępniając linki do innych stron internetowych, firma "Kraft" nie zaleca użytkownikowi odwiedzenia tych stron i nie udziela żadnych gwarancji co do treści, usług, produktów dostarczanych lub sprzedawanych na tych stronach internetowych. 

INFORMACJE KONTAKTOWE

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji w związku z przetwarzaniem danych osobowych na stronie kraftds.com, użytkownik może skontaktować się z firmą "Kraft" za pośrednictwem poczty elektronicznej w zakładce "Kontakt", wybierając temat "Prywatność".

PRAWO WŁAŚCIWE

Firma "Kraft", jako firma ukraińska, działa zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy. Ponadto strona internetowa kraftds.pl działa zgodnie z wymogami ukraińskiego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych.

Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia powstałe w związku z korzystaniem z witryny firmy "Kraft" podlegają rozpatrywaniu przez właściwy sąd w Kijowie (Ukraina), który ma wyłączną jurysdykcję.

MODYFIKOWANIE I AKTUALIZOWANIE POLITYKI PRYWATNOŚCI FIRMY "KRAFT"

Firma "Kraft" ma prawo do modyfikacji, aktualizacji w całości lub częściowo Polityki Prywatności kraftds.com, biorąc pod uwagę zmiany wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów regulujących ochronę danych osobowych i ochronę praw użytkowników kraftds.pl.

Zmiany i aktualizacje Polityki prywatności firmy "Kraft" są publikowane w domenie publicznej natychmiast po przyjęciu takich zmian lub aktualizacji.

Firma "Kraft" zaleca użytkownikowi regularne przeglądanie tej części witryny w celu śledzenia najnowszej wersji Polityki prywatności firmy "Kraft".

Image
Producent metalowych sufitów podwieszanych
Kraft Deckensysteme Poland
ul. Zawodzie, 24, 02-981, Warszawa, Polska

NIP 1133080990
REGON 523974763
KRS 0001008039.
office@kraftds.pl
+48222304545
Pracujemy pn-pt od godziny 8 do 17
Zgadzam się z Warunkami korzystania i Polityką prywatności i oświadczam, że zapoznałem się z informacjami wymaganymi zgodnie z Artykuł 13 RODO.
Zgadzać się